SKARGI I WNIOSKI - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Informacje ogólne:

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 roku (art. 63).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej:

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
ul. Żwirki i Wigury 7
34-600 Limanowa

- w Dzienniku Podawczym Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, pokój nr 217 od poniedziałku do piątku (oprócz świąt), w godzinach 8.00 – 15.00

- faksem – na numer: 47 83 45 425

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kpp@limanowa.policja.gov.pl

- z wykorzystaniem elektronicznego  formularza skargowego zamieszczonego na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

formularz do pobrania

W przypadku skarg telefonicznych obywatele informowani są o konieczności osobistego zgłoszenia lub przesłania pisemnej skargi, gdyż w przeciwnym przypadku nie będą prowadzone czynności wyjaśniające.

Informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków:

Komendant Powiatowy Policji w Limanowej lub Jego Zastępca w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1400 - 1600 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania tel.: 47 83 45 411

Informacje dodatkowe:

Skargi przyjmowane są w formie pisemnej (list lub protokolarnie) oraz pocztą elektroniczną. Do udzielenia odpowiedzi konieczne jest podanie adresu pocztowego dla doręczeń.
Skarga wniesiona pisemnie powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu i mieszkania) oraz dokładny opis zdarzeń. W przypadku skargi wnoszonej ustnie w jednostce Policji przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy.

Zgodnie z par. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Termin załatwienia sprawy

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego – nie później niż w ciągu miesiąca lub 14 dni w przypadku parlamentarzystów i radnych.

Gdy niemożliwe jest załatwienie skargi w powyższych terminach skarżącego powiadamia się o tym i wskazuje nowy termin do jej wyjaśnienia. Autor skargi każdorazowo informowany jest o sposobie załatwienia skargi. W przypadku niepotwierdzenia zarzutu w odpowiedzi umieszcza się uzasadnienie, które wyjaśnia przyczyny uznania skargi za bezzasadne.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Limanowej.

Kontakt:

 ul. Żwirki i Wigury 7 , 34-600 Limanowa;

tel: 47 83 45 400

Komendant Powiatowy Policji w Limanowej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kpp@limanowa.policja.gov.pl 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KWP w Krakowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Metryczka

Data publikacji : 25.11.2015
Data modyfikacji : 06.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Mól
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Mól Jednoosobowe Stanowisko do spraw Parsowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Mól
do góry