INFORMACJA PUBLICZNA - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

INFORMACJA PUBLICZNA

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. (art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku)

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. (art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 roku)

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP w Limanowej, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. - Dz.U. z 2014 r., poz. 782, ze zm.) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać:

- listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
ul. Żwirki i Wigury 7
34-600 Limanowa
 
- faxem: 18-33-79-425
 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres komendant@limanowa.policja.gov.pl
 
 
 

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.11.2015
Data modyfikacji 30.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Mól
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Mól Jednoosobowe Stanowisko do spraw Parsowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Mól
do góry